Építészmérnök alapképzés /BSc/

A mai Magyarországon az építészet megújulására van szükség. Az évszázados hagyományok megújulásra várnak. Az építészetet, mint művészetet rengeteg új impulzus éri, amit Neked ifjú tehetségnek kell összhangba hoznod a múlt értékeivel. Te lehetsz a jövő építésze!


Neked építésznek ma a komoly mérnöki és művészeti ismertetek mellett, a világban is helyét megálló épület létrehozásához szükséges komplex tudással, kreativitással, alkotó-teremtő fantáziával kell rendelkezned. Látnod kell az építészet és a különböző művészeti ágak kapcsolatát! Nálunk folyamatos alkotó munkával professzionális építészmérnökké válhatsz! 

Nálunk szakmai gyakorlottal fűszerezve tanulhatsz, olyan oktatóktól, akik a katedrán túl is építenek, terveznek. A tapasztalt idősebb és a fiatalabb oktatógárda segítésével teret adunk a kreativitásodnak. Részt vehetsz szakmai expókon, kirándulásokon, konferenciákon, élvezheted a képzésünk rendelkezésére álló multimédiás háttérparkot. Már tanulás közben is élő projektekbe és pályázatokba kapcsolódhatsz be és ha mindez nem lenne elég, akkor diploma után rengeteg továbbképzési lehetőség áll nyitva számodra! 

További információkért látogasd meg: epitesz.pmmk.pte.hu
weboldalunkat!

Ha az építészmérnöki alapképzési szak BSc,
szerkezettervező építészmérnök mesterképzési szak MSc,
vagy az építész osztatlan mesterképzési szak MSc 
képzéssel kapcsolatban kérdésed van, akkor keresd:

Horváth Magdolna egyetemi tanársegéd

operatív szakfelelős, tanszékvezető helyettes
Építészmérnök BSc és Építész osztatlan MSc operatív szakfelelős
PTE PMMK Épületszerkezettan Tanszék
Tel.: 06 (72) 503-650 / 3815 mellék
E-mail: horvathm@pmmk.pte.hu
epitesz.pmmk.pte.hu/epuletszerkezettanSzak neve: Építészmérnök alapszak
Elsődleges képzési forma: Alap (BSc)
Tagozat: nappali
Finanszírozási forma: állami; költségtérítés
Képzési idő: 8 félév
Képzés helye: Pécs, Boszorkány út 2, Rókus utca 2.
Felvételi irányszám: 85 fő


Jelentkezés feltétele

Az általános jelentkezési feltételeken kívül:
Rajz alkalmassági vizsga: (a maximális 30 pontból minimum 13 pont elérése a feltétel)

Geometrikus testek látvány utáni ábrázolása (120 perc/ A2 méret/ ceruza)
A felvételizők feladata a geometrikus tárgyakból felépített beállítás látvány utáni ábrázolása, teljes tónusértékeléssel. A beállításban előfordulhat organikus elem is (pl. drapéria)

Rekonstrukciós feladat (15 perc/a4 méret/ceruza)

A felvételizők Monge-rendszerben ábrázolt testek képét kapják meg, amelynek alapján elkészítik a tárgy látszati képét (rekonstrukcióját), tetszőlegesen választott nézőpontból.

Pályaalkalmassági beszélgetés (10 perc)

A beszélgetés célja a jelentkező műveltségének, szakmai érdeklődésének felmérése.


Felvétel rendje

A kari általános + a rajz alkalmassági vizsga.


Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

építészmérnök (BSc)


Képzés célja

Az építészmérnök hallgatókat megtanítjuk a lakó-, közösségi-, ipari-, és mezőgazdasági épületek építésének előkészítésére, kivitelezésére, fenntartására, felújítására, korszerűsítésére. A végzett építészmérnökök felkészültek lesznek a különböző építési technológiák alkalmazására, a kivitelezés irányítására, az építkezés műszaki vezetésére. Gazdasági és vezetési alapkérdésekben, az adott szakirányban tanultak menedzselésében jártasak, és legalább egy idegen nyelven tárgyalóképesek lesznek. A végzett építészmérnökök olyan természettudományos, gazdasági és humán, valamint szakmai alapképzéssel rendelkeznek, mely képessé teszi őket arra, hogy a gyakorlatban szerzett, valamint továbbképzéssel fejlesztett ismeretekkel mindenben eleget tudjanak tenni napjaink megnövekedett szakmai igényeinek.


Főbb tárgyak és tanulmányi területek / Képzés tartalma

Természettudományos alapismeretek:
Matematika, Mechanika, Ábrázoló geometria, Épületfizika, Kémia és építőanyagok 

Gazdasági és humán ismeretek:
Építészettörténet, Menedzsment mérnököknek, Közgazdaságtan, Szervezés, Vállalkozói ismeretek Szakmai törzsanyag:
Bevezetés az építészetbe, Épületszerkezetek, Épülettervezés, Építészeti rajz, Anyagtan, Építéstechnológia, Épületfizika, Méretezés alapjai, Geodézia, Alapozás, Számítástechnika, Települési ismeretek, Acél és faszerkezetek, Vasbetonszerkezetek, Építészetelmélet, Gépészet, Településtervezés, Jogi ismeretek, Épületdiagnosztika, Filozófia


Képzés felépítése

Szemeszterenként megszerezhető kreditek száma, teljesítendő vizsgák száma, előadások, gyakorlatok és laborgyakorlatok száma: 

1. szemeszter: 30kredit/4 vizsga/12 ea./13 gyak./1 lab.
2. szemeszter: 30kredit/4 vizsga/12 ea./13 gyak./1 lab.
3. szemeszter: 30kredit/4 vizsga/14 ea./10 gyak./0 lab.
4. szemeszter: 31kredit/5 vizsga/14 ea./9 gyak./3 lab.
5. szemeszter: 29kredit/4 vizsga/15 ea./8 gyak./2 lab.
6. szemeszter: 31kredit/4 vizsga/14 ea./11 gyak./2 lab.
7. szemeszter: 31kredit/4 vizsga/13 ea./14 gyak./0 lab.
8. szemeszter: 28kredit/3 vizsga/6 ea./20 gyak./0 lab.


Előadás: 100 – 49,9%
Gyakorlat: 98 – 45,3%
Laborgyakorlat: 9 – 4,8%
Összesen: 207

Szakirányok, specializációk / Differenciált szakmai ismeretek 

Épületszerkezeti konstruktőr szakirány: Ökológia az építészetben, Épületrehabilitáció, Komplex tervezés 

Településtervezési szakirány: Területfejlesztés, Településtervezés, Komplex tervezés, Zöldterület fenntartás, A térinformatika alapjai, Közlekedésépítés, Településrendezés, Stúdió 


Kompetenciák

  • Építési műszaki dokumentáció készítése, a vonatkozó ábrázolási szabályok és szabványok ismerete
  • Tradicionális ábrázolási készség; az építészeti rajz, modellezés, prezentáció - mint kommunikációs képesség - birtoklása.
  • Alapvető hardver és szoftver ismeretek, számítógép és mérnöki programok kezelése.
  • Legalább egy CAD (építészeti tervezést segítő komplex számítógépes) program felhasználói szintű alkalmazása.
  • Az építészettörténet, az építészeti elméletek, a társművészetek és a kortárs építészet megjelenési formáinak ismerete.
  • A tervezői szemléletmód és az építészeti tervezés menetének, problematikájának ismerete; legyen szakirányú képesítésének megfelelően felkészült és kreatív partnere a tervezőknek, valamint tervezési ismeretei feleljenek meg a mesterképzésben való részvétel feltételeinek.
  • Az épületszerkezetek és épületfizikai problémák, és az épületek funkciói összefüggéseinek ismerete, hogy azokban egészséges, komfortos, és a környezeti hatások ellen védelmet nyújtó körülményeket tudjon teremteni.
  • A széles körben használatos épületszerkezetek alkalmazhatósági területeinek és műszaki teljesítményeinek ismerete, melyek birtokában képes a szerkezetek időállóságára, gazdaságosságára és fenntartási

 

Követelmények képzés során és végén

Természettudományos alapismeretek összes elvárt: 37 kreditGazdasági és humán ismeretek összes elvárt: 26 kredit
Szakmai törzsmodul összes elvárt: 116+3 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 31 kredit
Szabadon választható tantárgyak: 12 kredit
Diplomamunka: 15 kredit

A fentieken túl elvárás az alapvető informatikai alkalmazási ismeretek, középfokú nyelvvizsga, 3 félév testnevelés, 4 hét szakmai gyakorlat, 2-2 hét képzőművészeti és tervezési gyakorlat, továbbá 5 nap geodéziai mérőgyakorlat. Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előirt (részben egymásra épülő, részben egymástól független) félévközi jegyek (f) megszerzéséből, vizsgákból [félévvégi vizsga (v), nyelvvizsga], gyakorlatok, szakmai gyakorlat elvégzéséből, valamint a szakdolgozat elkészítéséből, megvédéséből, a záróvizsga letételéből tevődik össze.


Továbbtanulási lehetőségek

Az építészmérnök alapszakra épülő mesterképzésre való felkészítés a szakirány(ok) megjelenésével egyértelműen irányított és biztosított hallgatóink számára. Amikor a hallgató belép intézményünkbe, már tudatosul benne a választási lehetőség, s az azt követő félévek során a jellemző tantárgyak (építészeti rajz, épületszerkezettan, tervezés, kivitelezés és technológia) terén kifejtett tevékenységét figyelve kerülhet az 5. félévben abba a csapatba, amelyben speciális felkészülése révén továbblépése biztosítható a mesterképzés irányába. A megelőző félévek teljesítményén túlmenően a szakirányra jelentkező hallgatók pályázati munkát készítenek, s a kettős teljesítmény alapján dől el a felvétele. Ezt követően a szakirány képzési tartama, s annak kitűnő teljesítése, a tehetségek figyelemmel kisérése (bevonva a hallgatókat a szakon zajló munkákba, pályázatokba, illetve önálló hallgatói pályázatok konzulenciája ... .) révén alakulhat ki az a csoport, hallgató akik alkalmassá válnak a mesterképzésre.


Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek

Az építészmérnök új típusú alapdiplomával rendelkező, végzett fiatal szakemberek meglehetősen sok területen képesek elhelyezkedni, a társadalmi igény által megfogalmazható lehetőségek széles skálát mutatnak számukra. Amennyiben sorra vesszük ezen elhelyezkedési foglalkoztatási területeket, akkor bizonyítottá válik az alapképzés jogosultsága, beindítása a hazai műszaki felsőoktatásban. Az építőipari fejlesztésben, beruházások, rekonstrukciók előkészítő tevékenysége, ingatlanfejlesztő munka, a kivitelezés összetett területén középkáder - irányító, illetve műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, a közigazgatás - államigazgatás hatósági és igazgatási feladata, az építőipari termékeket gyártó-forgalmazó építőipari szolgáltató cégek, ingatlanpiaci és biztosítási terület, a műemlékvédelem, épületfenntartás és felújítás valamint az építésztervezés feldolgozó - konstruktőr - szerkesztői feladatai, kiegészítve a várostervező és szerkezettervező irodák térségét az egész ország területén jelentős igény van az építészmérnök alapdiplomával rendelkező szakemberekre. Amennyiben az alapképzés kiegészül a műszaki tanári szakiránnyal, úgy a szakoktatás területe is megnyílik bizonyos határok között.


Szakma szépségei

Az építészet a műszaki alapozó ismereteken túl művészet, az épületek alkotások, az építészeti tervezés kreatív alkotó munka, amely kapcsolódik a társművészetekhez. (festészet, grafika, szobrászat, ...) Az épületek szellemi és anyagi megteremtése minden résztvevő számára az alkotás örömét és szépségét biztosítja. A tervek készítésétől az utolsó épületrészlet megvalósításáig. Az építészképzés erre a szép, de nem akadálymentes pályára készít fel.


Kinek ajánljuk a képzést?

Az építészképzés minden olyan fiatal és kevéssé fiatal számára ajánlható, akik éreznek affinitást a vizuális művészetek iránt, rajzi tehetség dolgában már megmérhető tudással bírnak, általános intelligenciájuk az építészet-művészet és történelem területén az átlagosnál sokkal jobb, s műszaki érzékük, kreatív gondolkodásuk lemérhető a felvételi eljáráson. 

Ha az építészmérnöki alapképzési szak BSc,
szerkezettervező építészmérnök mesterképzési szak MSc,
vagy az építész osztatlan mesterképzési szak MSc 
képzéssel kapcsolatban kérdésed van, akkor keresd:


Horváth Magdolna egyetemi tanársegéd

operatív szakfelelős, tanszékvezető helyettes
Építészmérnök BSc és Építész osztatlan MSc operatív szakfelelős
PTE PMMK Épületszerkezettan Tanszék
Tel.: 06 (72) 503-650 / 3815 mellék
E-mail: horvathm@pmmk.pte.hu
epitesz.pmmk.pte.hu/epuletszerkezettan